ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (قسمت اول) دکتر علی بابایی زاد -موضوع تحلیل رفتار متقابل

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست اول) - تاریخ شنبه 8 تیر 1392 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع گفتگوی تحلیل رفتار متقابل

دانلود ویدیو برنامه طلوع (قسمت آخر) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (38) بیشترین درک زمان رنجش زدایی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست سی و هشتم - پایانی) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (38) بیشترین درک زمان رنجش زدایی

دانلود ویدیو برنامه طلوع (37) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (37) نکات متقابل رنجش زدایی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست سی و هفتم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (37) نکات متقابل رنجش زدایی

دانلود ویدیو برنامه طلوع (36) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (36) رنجش زدایی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست سی و ششم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (36) رنجش زدایی

دانلود ویدیو برنامه طلوع (35) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (35) شناخت نوازش منفی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست سی و پنجم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (35) شناخت نوازش منفی

دانلود ویدیو برنامه طلوع (34) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (34) دریافت تصویر ذهنی از نوازش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست سی و چهارم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (34) دریافت تصویر ذهنی از نوازش

دانلود ویدیو برنامه طلوع (33) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (33) مهار های دریافت نوازش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست سی و سوم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (33) مهار های دریافت نوازش

دانلود ویدیو برنامه طلوع (32) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (32) تصویر ذهنی از نبود نوازش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست سی و دوم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (32) تصویر ذهنی از نبود نوازش

دانلود ویدیو برنامه طلوع (31) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (31) ترس های درونی برای نوازش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست سی و یکم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (31) ترس های درونی برای نوازش

دانلود ویدیو برنامه طلوع (30) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (30) چرا نوازش نمیدهیم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست سی ام) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (30) چرا نوازش نمیدهیم

دانلود ویدیو برنامه طلوع (29) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (29) پیام های نا سالم درون

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست بیست و نهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (29) پیام های نا سالم درون

دانلود ویدیو برنامه طلوع (28) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (28)

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست بیست و هشتم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (28)

دانلود ویدیو برنامه طلوع (27) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (27) نوازش در کودکی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست بیست و هفتم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (27) نوازش در کودکی

دانلود ویدیو برنامه طلوع (26) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (26) اهمیت نوازش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست بیست و ششم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (26) اهمیت نوازش

دانلود ویدیو برنامه طلوع (25) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (25) نوازش ها در تحلیل متقابل

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست بیست و پنجم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (25) نوازش ها در تحلیل متقابل 

دانلود ویدیو برنامه طلوع (24) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (24) ترد شدن والد درون

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست بیست و چهارم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (24) ترد شدن والد درون

دانلود ویدیو برنامه طلوع (23) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (23) ترد شدن درون

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست بیست و سوم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (23) ترد شدن درون

دانلود ویدیو برنامه طلوع (22) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (22) آلودگی بالغ به کودک

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست بیست و دوم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (22) آلودگی بالغ به کودک

دانلود ویدیو برنامه طلوع (21) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (21) بیماری شناسی ساختاری

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست بیست و یکم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (21) بیماری شناسی ساختاری

دانلود ویدیو برنامه طلوع (20) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (20) احساس حقارت رفتاری

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست بیستم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (20) احساس حقارت رفتاری

دانلود ویدیو برنامه طلوع (19) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (19) اختلالات کودک - والد - بالغ درون

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست نوزدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (19) اختلالات کودک - والد - بالغ درون

دانلود ویدیو برنامه طلوع (18) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (18) فرهنگ رفتار متقابل

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست هجدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (18) فرهنگ رفتار متقابل

دانلود ویدیو برنامه طلوع (17) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (17) بالغ درون من

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست هفدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (17) بالغ درون من

دانلود ویدیو برنامه طلوع (16) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (16) واقعیت زمان اکنون و اینجا

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست شانزدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (16) واقعیت زمان اکنون و اینجا

دانلود ویدیو برنامه طلوع (15) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (15) تحلیل فرهنگ متقابل

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست پانزدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (15) تحلیل فرهنگ متقابل

دانلود ویدیو برنامه طلوع (14) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (14) واحد فرهنگی وراثت

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست چهاردهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (14) واحد فرهنگی وراثت

دانلود ویدیو برنامه طلوع (13) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (13) والد درون من

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست سیزدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (13) والد درون من

برنامه مشق عشق با موضوع علت بالا رفتن آمار طلاق - با حضور دکتر علی اصغر احمدی

برنامه مشق عشق با موضوع علت بالا رفتن آمار طلاق با حضور دکتر علی اصغر احمدی مورخ 4 اسفند 93