ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

فايل ویدیویی برنامه حال خوب ( قسمت اول ) دکتر علی بابایی زاد

فايل ویدیویی برنامه حال خوب ( قسمت اول )  دکتر علی بابایی زاد  به تاریخ یکشنبه 18 بهمن 94

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (90) دکتر علی بابایی زاد - 22 تیر 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست نود ام ) - تاریخ   22 تیر  94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس 

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (89) دکتر علی بابایی زاد - 20 تیر 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و نهم ) - تاریخ   20 تیر  94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (88) دکتر علی بابایی زاد - 8 تیر 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و هشتم ) - تاریخ   8 تیر  94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (87) دکتر علی بابایی زاد - 1 تیر 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و هفتم ) - تاریخ   1 تیر  94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (86) دکتر علی بابایی زاد - 25 خرداد 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و ششم ) - تاریخ   25 خرداد 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (85) دکتر علی بابایی زاد - 18 خرداد 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و پنجم) - تاریخ   18 خرداد 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (84) دکتر علی بابایی زاد - 11 خرداد 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و چهارم) - تاریخ   11 خرداد 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس 

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (83) دکتر علی بابایی زاد - 4 خرداد 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و سوم) - تاریخ    4 خرداد 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس 

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (82) دکتر علی بابایی زاد - 28 اردیبهشت 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و دوم ) - تاریخ   28 اردیبهشت 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (81) دکتر علی بابایی زاد - 21 اردیبهشت 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد و یکم ) - تاریخ   21 اردیبهشت 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (80) دکتر علی بابایی زاد - 14 اردیبهشت 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هشتاد ام) - تاریخ   14 اردیبهشت 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (79) دکتر علی بابایی زاد - 7 اردیبهشت 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و نهم) - تاریخ   7 اردیبهشت 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (78) دکتر علی بابایی زاد - 31 فروردین 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و هشتم) - تاریخ  31 فروردین 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس زندگی

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (77) دکتر علی بابایی زاد - 24 فروردین 94

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و هفتم) - تاریخ  24 فروردین 94  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس زندگی 

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (76) دکتر علی بابایی زاد - 25 اسفند 93 - موضوع مهار احساس نکن

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و ششم) - تاریخ 25 اسفند 93 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه - موضوع  پیش نویس زندگی موضوع مهار

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (75) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار فکر نکن

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و پنجم) - تاریخ 18 اسفند 93 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  مهار فکر نکن

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (74) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار فکر نکن

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و چهارم) - تاریخ  11 اسفند  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (73) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار فکر نکن

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و سوم ) - تاریخ  4 اسفند  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (72) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار از نظر روانی سالم نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و دوم) - تاریخ  27 بهمن  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (71) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار از نظر روانی سالم نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد و یک ام) - تاریخ  20 بهمن  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (70) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار از نظر روانی سالم نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست هفتاد ام) - تاریخ  13 بهمن  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (69) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار از نظر جسمی سالم نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و نهم) - تاریخ  6 بهمن 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت  -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (68) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار متعلق نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و هشتم) - تاریخ  29 دی 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت  -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (67) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار متعلق نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و هفتم) - تاریخ  22  دی 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (66) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار نزدیک نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و ششم) - تاریخ  15 آذر  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (65) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار نزدیک نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و پنجم) - تاریخ  8  دی 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (64) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار مهم نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و چهارم) - تاریخ  1 دی 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت  -