ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

دانلود ویدیو برنامه طلوع (16) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (16) واقعیت زمان اکنون و اینجا

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست شانزدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (16) واقعیت زمان اکنون و اینجا

دانلود ویدیو برنامه طلوع (15) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (15) تحلیل فرهنگ متقابل

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست پانزدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (15) تحلیل فرهنگ متقابل

دانلود ویدیو برنامه طلوع (14) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (14) واحد فرهنگی وراثت

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست چهاردهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (14) واحد فرهنگی وراثت

دانلود ویدیو برنامه طلوع (13) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (13) والد درون من

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست سیزدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (13) والد درون من

دانلود ویدیو برنامه طلوع (12) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (12) رشد کودک درون

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست دوازدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (12) رشد کودک درون

دانلود ویدیو برنامه طلوع (11) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (11) وجه کودک درون من

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست یازدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (11) وجه کودک درون من 

دانلود ویدیو برنامه طلوع (10) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (10) رفتار متقابل با محیط

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست دهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (10) رفتار متقابل با محیط

دانلود ویدیو برنامه طلوع (9) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (9) تحلیل رفتار ها

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست نهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (9) تحلیل رفتار ها

دانلود ویدیو برنامه طلوع (8) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (8) الگوی رفتار قاطع

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست هشتم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (8) الگوی رفتار قاطع 

دانلود ویدیو برنامه طلوع (7) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (7) رنجش زدایی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست هفتم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (7) رنجش زدایی

دانلود ویدیو برنامه طلوع (6) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (6) نوع رفتار کار آمد (متقابل)

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست ششم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (6) نوع رفتار کار آمد (متقابل)

دانلود ویدیو برنامه طلوع (5) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (5)- تحلیل رفتار کار آمد

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست پنجم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (5) - تحلیل رفتار کار آمد

دانلود ویدیو برنامه طلوع (4) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (4) - رفتار های کار آمد

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست چهارم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (4) - رفتار های کار آمد در شخصیت

دانلود ویدیو برنامه طلوع (3) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (3)- ناکار آمدی در شخصیت

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست سوم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (3) - ناکار آمدی در شخصیت

دانلود ویدیو برنامه طلوع (2) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار (2)-الگوی رفتاری نا کار آمد

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست دوم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار (2) - الگوی رفتاری نا کار آمد درخانواده

دانلود ویدیو برنامه طلوع (1) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه طلوع (قست اول) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد 6 بهمن 1393 - از نظر جسمی سالم نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت - مهار از نظر جسمی سالم نباش  از شبکه ۴ سیما

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد 29 دی 1393 موضوع مهار متعلق نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 29 دی 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت مهار متعلق نباش(قسمت دوم)   از شبکه ۴ سیما

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد 22 دی 1393 موضوع مهار متعلق نباش

دانلود فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 22 دی 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت: مهار متعلق نباش,   از شبکه ۴ سیما