ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (63) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار مهم نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و سوم) - تاریخ  17 آذر  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (62) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار موفق نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و دوم) - تاریخ  10 آذر  1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (61) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار موفق نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت و یکم) - تاریخ  3 اذر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (60) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار موفق نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست شصت ام) - تاریخ  26 ابان 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -  پیش

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (59) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار بزرگ نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و نهم) - تاریخ  19 ابان 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (58) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار بچه نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و هشتم) - تاریخ  5 ابان 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (57) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار بچه نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و هفتم) - تاریخ  27 مهر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (56) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار از نظر جنسی خودت نباش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و ششم) - تاریخ  20 مهر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (55) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار وجود نداشته باش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و پنجم) - تاریخ  30 شهریور 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (54) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی-مهار وجود نداشته باش

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و چهارم) - تاریخ  23 شهریور 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (53) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و سوم) - تاریخ  16 شهریور 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (52) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و دوم) - تاریخ  9 شهریور 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت -

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (51) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه و یکم) - تاریخ 2 شهریور 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - موضوع پیش

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (50) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست پنجاه ام) - تاریخ 26 مرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - موضوع پیش

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (49) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و نهم) - تاریخ 19 مرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - موضوع پیش

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (48) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و هشتم) - تاریخ 12 مرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - موضوع پیش

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (47) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و هفتم) - تاریخ 5 مرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - موضوع پیش

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (46) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و ششم) - تاریخ 29 تیر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - موضوع پیش نویس

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (45) دکتر علی بابایی زاد-موضوع پیش نویس زندگی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و پنجم) - تاریخ 22 تیر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - موضوع پیش

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (44) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - روابط متقابل

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و چهارم) - تاریخ 15 تیر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - روابط متقابل

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (43) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - روابط دو پهلو

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و سوم) - تاریخ 8 تیر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - روابط دوپهلو

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (42) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت - روابط متقابل

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و دوم) - تاریخ 1 تیر 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - روابط

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (41) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- تبادل های انسانی 3

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهل و یکم) - تاریخ 25 خرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - تبادل های

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (40) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- تبادل های انسانی 2

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست چهلم) - تاریخ 18 خرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - تبادل های انسانی 2

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (39) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- تبادل های انسانی

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سی و نهم) - تاریخ 11 خرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - تبادل های

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (38) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- تفکر نا کار آمد - کنترل خشم 2

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سی و هشتم) - تاریخ 4 خرداد 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - تفکر نا کار

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (37) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- تفکر نا کار آمد - کنترل خشم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سی و هفتم) - تاریخ 28 اردیبهشت 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - تفکر نا

دانلود ویدیو برنامه اردیبهشت (36) دکتر علی بابایی زاد-موضوع برداشت ما از واقعیت- تفکر نا کار آمد - جسم

دانلود رایگان فایل ویدیویی برنامه اردیبهشت (قست سی و ششم) - تاریخ 21 اردیبهشت 1393 از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع  برداشت ما از واقعیت - تفکر نا