ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 20 مهر 1393 پیش نویس زندگی - قسمت دوازدهم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 20 مهر 1393  با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی(مهار وجود نداشته باش) - قسمت دوازده 

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 30 شهریور 1393 پیش نویس زندگی - قسمت یازدهم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 30 شهریور 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی(مهار وجود نداشته باش) - قسمت یازدهم 

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 23 شهریور 1393 پیش نویس زندگی - قسمت دهم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 23 شهریور 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی(مهار وجود نداشته باش) - قسمت دهم 

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ ۱۶ شهریور 1393 پیش نویس زندگی - قسمت نهم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه ۱۶ شهریور 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی(مهار وجود نداشته باش) - قسمت نهم 

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 9 شهریور 1393 پیش نویس زندگی - قسمت هشتم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 9 شهریور 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی - قسمت هشتم 

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 2 شهریور 1393 پیش نویس زندگی - قسمت هفتم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 2 شهریور 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی - قسمت هفتم 

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 26 مرداد 1393 پیش نویس زندگی - قسمت ششم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه  26 مرداد 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی - قسمت ششم 

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 19 مرداد 1393 پیش نویس زندگی - قسمت پنجم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 19 مرداد 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی - قسمت پنجم 

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 12 مرداد 1393 پیش نویس زندگی - قسمت چهارم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 12 مرداد 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی - قسمت چهارم 

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ یکشنبه 5 مرداد 1393 پیش نویس زندگی - قسمت سوم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 5 مرداد 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی - قسمت سوم 

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ یکشنبه 29 تیر 1393 پیش نویس زندگی - قسمت دوم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 29 تیر 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت پیش نویس زندگی - قسمت دوم 

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ یکشنبه 22 تیر 1393 پیش نویس زندگی - قسمت اول

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 22 تیر 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت پیش نویس زندگی - قسمت اول

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 15 تیر 1393

دانلود برنامه اردیبهشت با موضوع شخصیت و برداشت ما دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 15 تیر 1393  از واقعیت از شبکه ۴ سیما

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 8 تیر 1393

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 8 تیر 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت از شبکه ۴ سیما

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 1 تیر 1393

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 1 تیر 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 25 خرداد 1393

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 25 خرداد 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 18 خرداد 1393

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 18 خرداد 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 11 خرداد 1393

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 11 خرداد 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 4 خرداد 1393

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 4 خرداد 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 28 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ  یکشنبه 28 اردیبهشت 1393 از شبکه ۴ سیما

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 21 اردیبهشت 1393

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ  یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 از شبکه ۴ سیما

دانلود برنامه اردیبهشت 35 دکتر علی بابایی زاد -موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت - خودشناسی

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ  یکشنبه 14 اردیبهشت 1393 از شبکه ۴ سیما موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت - خودشناسی

دانلود برنامه اردیبهشت 34 دکتر علی بابایی زاد -موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت - خودشناسی

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ  شنبه 6 اردیبهشت 1393 از شبکه ۴ سیما موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت - خودشناسی

دانلود برنامه اردیبهشت 33 دکتر علی بابایی زاد -موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت- رنجش زدایی

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ  شنبه 24 اسفند 1392 از شبکه ۴ سیما  -موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت- رنجش زدایی

دانلود برنامه اردیبهشت 32 دکتر علی بابایی زاد -موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت- رنجش زدایی

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ  شنبه 17 اسفند 1392 از شبکه ۴ سیما - -موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت- رنجش زدایی

دانلود برنامه اردیبهشت 31 دکتر علی بابایی زاد -موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت-آلودگی بالغ به والد

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ  شنبه 10 اسفند 1392 از شبکه ۴ سیما موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت-آلودگی بالغ به والد

دانلود برنامه اردیبهشت 30 دکتر علی بابایی زاد -موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت-آلودگی بالغ به والد

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ شنبه 3 اسفند 1392 از شبکه ۴ سیما -موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت-آلودگی بالغ به والد

دانلود برنامه اردیبهشت 29 دکتر علی بابایی زاد -موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت - نقش ها

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ شنبه 26 بهمن 1392 از شبکه ۴ سیما - موضوع شخصیت فردی و برداشت ما از واقعیت - نقش ها