ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

دانلود برنامه اردیبهشت 78 دکتر علی بابایی زاد 31 فروردین 1394

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 31 فروردین 1394

دانلود برنامه اردیبهشت 77 دکتر علی بابایی زاد 24 فروردین 1394

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 24 فروردین 1394 

دانلود برنامه اردیبهشت 76 دکتر علی بابایی زاد 25 اسفند 1393 -موضوع مهار احساس نکن

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه25 اسفند 1393  با موضوع مهار احساس نکن

دانلود برنامه اردیبهشت 75 دکتر علی بابایی زاد 18 اسفند 1393 -موضوع مهار فکر نکن

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 18 اسفند 1393  با موضوع مهار فکر نکن

برنامه اردیبهشت 11 اسفند 1393 پیش نویس زندگی - مهار فکر نکن

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 11 اسفند 1393

برنامه اردیبهشت 4 اسفند 1393 پیش نویس زندگی -مهار فکر نکن

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 4 اسفند 1393 با موضوع : ادامه مهار از نظر روانی سالم نباش و شروع  مهار فکر نکن

برنامه اردیبهشت 27 بهمن 1393 پیش نویس زندگی -از نظر روانی سالم نباش قسمت سوم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 27 بهمن 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- مهار از نظر روانی سالم نباش قسمت سوم

برنامه اردیبهشت تاریخ 20 بهمن 1393 پیش نویس زندگی -از نظر روانی سالم نباش (قسمت دوم)

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 20 بهمن 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- مهار از نظر روانی سالم نباش قسمت دوم

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 13 بهمن 1393 پیش نویس زندگی - از نظر روانی سالم نباش

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 13 بهمن 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- مهار از نظر روانی سالم نباش

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 6 بهمن 1393 پیش نویس زندگی - از نظر جسمی سالم نباش

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 6 بهمن 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- مهار از نظر جسمی سالم نباش

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ 29 دی 1393 مهار متعلق نباش قسمت دوم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 29 دی 1393 با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- مهار متعلق نباش قسمت دوم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ یکشنبه 22 دی 1393 مهار متعلق نباش

دانلود برنامه اردیبهشت با موضوع شخصیت و برداشت - مهار متعلق نباش ما دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 22 دی 1393  از واقعیت از شبکه ۴ سیما

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 15 دی 1393 پیش نویس زندگی - مهار نزدیک نباش

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 15 دی 1393    با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- مهار نزدیک نباش

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 8 دی 1393 پیش نویس زندگی - مهار نزدیک نباش

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 8 دی 1393   با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- مهار نزدیک نباش

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 1 دی 1393 پیش نویس زندگی - قسمت بیستم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 1 دی 1393  با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- قسمت بیستم

دانلود برنامه اردیبهشت تاریخ 17 آذر 1393 پیش نویس زندگی - قسمت نوزدهم

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر علی بابایی زاد تاریخ دوشنبه 17 آذر 1393  با موضوع شخصیت و برداشت ما از واقعیت : پیش نویس زندگی- قسمت نوزدهم