ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت بحران قسمت دهم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع موضوع مدیریت بحران قسمت دهم /  تاریخ ۲۱ دی ۹۱

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت بحران قسمت نهم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع موضوع مدیریت بحران قسمت نهم /  تاریخ ۷ دی ۹۱

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت بحران قسمت هشتم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع موضوع مدیریت بحران قسمت هشتم /  تاریخ ۳۰ آذر ۹۱

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت بحران قسمت هفتم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع موضوع مدیریت بحران قسمت هفتم /  تاریخ ۹ آذر ۹۱

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت بحران قسمت ششم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع موضوع مدیریت بحران قسمت ششم /  تاریخ ۲۵ آبان ۹۱

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت بحران قسمت پنجم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع موضوع مدیریت بحران قسمت پنجم /  تاریخ ۱۸ آبان ۹۱

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت بحران قسمت چهارم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع موضوع مدیریت بحران قسمت سوم /  تاریخ ۱۱ آبان ۹۱

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت بحران قسمت سوم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع موضوع مدیریت بحران قسمت سوم /  تاریخ ۴ آبان ۹۱

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت بحران قسمت دوم

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع موضوع مدیریت بحران قسمت دوم /  تاریخ ۲۷ مهر ۹۱

دانلود برنامه اردیبهشت دکتر ابراهیم میثاق با موضوع مدیریت بحران قسمت اول

دانلود برنامه اردیبهشت  دکتر ابراهیم میثاق با موضوع موضوع مدیریت بحران قسمت اول  /  تاریخ ۲۰ مهر ۹۱