ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

فایل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودآگاهی هیجانی -(1 فروردین95) شادی دکتر علی بابایی زاد

فايل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی و خودآگاهی هیجانی دکتر علی بابایی زاد  به تاریخ یکشنبه 1 فروردین 95

فایل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی و خودآگاهی هیجانی (16 اسفند94) دکتر علی بابایی زاد

فايل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی و خودآگاهی هیجانی دکتر علی بابایی زاد  به تاریخ یکشنبه 16 اسفند 94

فایل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی و خودآگاهی هیجانی دکتر علی بابایی زاد

فايل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی و خودآگاهی هیجانی دکتر علی بابایی زاد  به تاریخ یکشنبه ۹ اسفند 94

فایل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی ۲ دکتر علی بابایی زاد

فايل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی ۲ دکتر علی بابایی زاد  به تاریخ یکشنبه ۲ اسفند 94

فايل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی دکتر علی بابایی زاد

فايل صوتى برنامه حال خوب موضوع خودشناسی  دکتر علی بابایی زاد  به تاریخ یکشنبه ۲۵ بهمن 94

فايل صوتى برنامه حال خوب ( قسمت اول ) دکتر علی بابایی زاد

فايل صوتى برنامه حال خوب ( قسمت اول )  دکتر علی بابایی زاد  به تاریخ یکشنبه 18 بهمن 94