ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» » برنامه طلوع شبكه چهار

دانلود برنامه طلوع (قسمت آخر) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار- بیشترین درک زمان رنجش زدایی

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی و هشتم - پایانی) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار بیشترین درک زمان رنجش زدایی

دانلود برنامه طلوع (37) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - نکات متقابل رنجش زدایی

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی و هفتم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - نکات متقابل رنجش زدایی

دانلود برنامه طلوع (36) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - رنجش زدایی

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی و ششم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - رنجش زدایی 

دانلود برنامه طلوع (35) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - شناخت نوازش منفی

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی و پنجم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار شناخت نوازش منفی 

دانلود برنامه طلوع (34) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - دریافت تصویر ذهنی از نوازش

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی و چهارم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - دریافت تصویر ذهنی از نوازش

دانلود برنامه طلوع (32) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - تصویر ذهنی از نبود نوازش

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی و دوم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار -تصویر ذهنی از نبود نوازش 

دانلود برنامه طلوع (31) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - ترس های درونی برای نوازش

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی و یکم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - ترس های درونی برای نوازش

دانلود برنامه طلوع (30) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - چرا نوازش نمیدهیم

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سی ام) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - چرا نوازش نمیدهیم

دانلود برنامه طلوع (29) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - پیام های نا سالم درون

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست بیست و نهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - پیام های نا سالم درون

دانلود برنامه طلوع (28) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست بیست و هشتم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار 

دانلود برنامه طلوع (27) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - نوازش در کودکی

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست بیست و هفتم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - نوازش در کودکی

دانلود برنامه طلوع (25) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار- نوازش ها در تحلیل متقابل

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست بیست و پنجم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - نوازش ها در تحلیل متقابل

دانلود برنامه طلوع (24) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - ترد شدن والد درون

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست بیست و چهارم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - ترد شدن والد درون

دانلود برنامه طلوع (23) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - ترد شدن درون

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست بیست و سوم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - ترد شدن درون 

دانلود برنامه طلوع (22) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - آلودگی بالغ به کودک

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست بیست و دوم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - آلودگی بالغ به کودک

دانلود برنامه طلوع (21) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - بیماری شناسی ساختاری

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست بیست و یکم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - بیماری شناسی ساختاری

دانلود برنامه طلوع (20) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - احساس حقارت رفتاری

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست بیستم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - احساس حقارت رفتاری

دانلود برنامه طلوع (19) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار -اختلالات کودک - والد - بالغ درون

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست نوزدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - اختلالات کودک - والد - بالغ درون

دانلود برنامه طلوع (18) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - فرهنگ رفتار متقابل

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست هجدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - فرهنگ رفتار متقابل

دانلود برنامه طلوع (17) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - بالغ درون من

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست هفدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - بالغ درون من

دانلود برنامه طلوع (16) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - واقعیت زمان اکنون و اینجا

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست شانزدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - واقعیت زمان اکنون و اینجا

دانلود برنامه طلوع (15) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - تحلیل فرهنگ متقابل

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست پانزدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - تحلیل فرهنگ متقابل

دانلود برنامه طلوع (14) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - واحد فرهنگی وراثت

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست چهاردهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار -  واحد فرهنگی وراثت

دانلود برنامه طلوع (13) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - والد درون من

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست سیزدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - والد درون من

دانلود برنامه طلوع (12) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - رشد کودک درون

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست دوازدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار- رشد کودک درون 

دانلود برنامه طلوع (11) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - وجه کودک درون من

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست یازدهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - وجه کودک درون من

دانلود برنامه طلوع (10) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - رفتار متقابل با محیط

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست دهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - رفتار متقابل با محیط

دانلود برنامه طلوع (9) دکتر علی بابایی زاد -موضوع رفتار - تحلیل رفتار ها

دانلود رایگان فایل صوتی برنامه طلوع (قست نهم) -  از شبکه ۴ سیما با حضور دکتر علی بابایی زاد کارشناس و روانشناس برنامه با موضوع رفتار - تحلیل رفتار ها