ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

این حرف ها را هرگز به فرزندتان نگویید

796 0 5-11-1393, 00:41
در مطالب زیر ده مورد از جملات زیان بخشی را که احتمال دارد والدین ابراز دارند و سپس راه کارهای اجتناب از این موقعیت ها را تشریح کرده ایم