ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت

دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر مجد در مورد موضوع ناکامی و شکست

دانلود رایگان فایل صوتی سمینار دکتر مجد در مورد موضوع ناکامی و شکست

دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر مجد در مورد موضوع وسواس 2

دانلود رایگان فایل صوتی سمینار دکتر مجد در مورد موضوع وسواس قسمت دوم

دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر مجد در مورد موضوع وسواس 1

دانلود رایگان فایل صوتی سمینار دکتر مجد در مورد موضوع وسواس قسمت اول

دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر مجد در مورد موضوع دوست داشتن 2

دانلود رایگان فایل صوتی سمینار دکتر مجد در مورد موضوع دوست داشتن قسمت دوم

دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر مجد در مورد موضوع دوست داشتن 1

دانلود رایگان فایل صوتی سمینار دکتر مجد در مورد موضوع دوست داشتن قسمت اول  

دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر مجد در مورد موضوع ازدواج مجدد

دانلود رایگان فایل صوتی سمینار دکتر مجد در مورد موضوع ازدواج مجدد

دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر مجد در مورد موضوع افسردگی 2

دانلود رایگان فایل صوتی سمینار دکتر مجد در مورد موضوع افسردگی قسمت دوم

دانلود فایل صوتی سخنرانی دکتر مجد در مورد موضوع افسردگی 1

دانلود رایگان فایل صوتی سمینار دکتر مجد در مورد موضوع افسردگی قسمت اول