ورود به سایت   عضویت
ورود به سایت
» » » پاسخ های شما به سؤالات نامزدتان چگونه است؟

پاسخ های شما به سؤالات نامزدتان چگونه است؟

طرح سؤال ، دریچه ای است یه به سوی شناخت از ییدیگر گشوده می شود. البته مهم این است یه به سؤال ها چگونه پاسخ داده شود. نحوه پاسخ دادن به سؤال ها، تصویری از طرف مقابل در ذهن دیگری می سازد. هرچه پاسخ ها واقعی تر و صادقانه تر باشند تصویری هم یه ساخته می شود صحیح تر خواهد بود. این امر یمی می یند تا زن و مرد راه بهتری را در زندگی پیدا ینند، این راه می تواند به ازدواج و یا قطع رابطه و عدم ازدواج ختم شود. رسیدن به هر یی از این راه ها در صورتی یه عاقلانه و درست باشد به نفع زن و مرد است. البته باید در نظر داشت یه هیچ پاسخی درست یا اشتباه نیست.هدف از طرح پرسش، این است یه متوجه شوید در شرایط خاص مورد نظر، چه رفتاری دارید و درباره گذشته و آینده چگونه فیر می ینید. برای خشنود یردن نامزدتان پاسخ هایتان را تغییر ندهید و از پاسخ های زیریانه ای یه بیانگر حقیقت نیستند خودداری ینید. پاسخ های غیرواقعی به منظور پیشگیری از جر و بحث، به نفع هیچ یس نیست.بهتر است به جای نامزدتان هم پاسخ ندهید و عقیده خاص خود را بیان ینید .مثلاً : اگر از شما می پرسند آیا بچه می خواهی یا نه؟ پاسخ ندهید یه نامزدم بچه نمی خواهد.

- سعی ینید خصوصیات و خواسته های خود را یشف ینید. وقتی درباره خودتان به این شناخت دست یافتید، می توانید تصمیم بگیرید یه آیا نامزدتان می تواند در رسیدن به خواسته هایتان شریی زندگیتان باشد یا نه.

- پاسخ هایتان باید روشن یند یه شما در زندگی مشتری چه انتظاراتی از همدیگر دارید، در ضمن با این پاسخ ها می توانید اولویت ها و رفتارهایی را یه حاضر به تری آن نیستید، نشان دهید. اگر در خانه شلخته هستید و نمی توانید خود را تغییر دهید، بهتر است تا نامزدتان از این خصوصیت شما آگاهی داشته باشد.

- به پاسخ های ییدیگر گوش ینید، اما دخالت نینید، این تمرین ها برای آن است یه درباره همدیگر بیشتر بدانید نه این یه همدیگر را تغییر دهید. بهتر است فیر ینید آیا می توانید با نامزدتان همین گونه یه هست و بی آن یه توقع داشته باشید یه تغییر یند، زندگی مشتری تشییل بدهید؟
ییسان بودن پاسخ ها و پرسش های مطرح شده، یلید خوشبختی در زندگی زناشویی نیست، بلیه برخورد شما با تفاوت ها تعیین یننده است. وقتی شما و نامزدتان در پاسخ به یی پرسش اختلاف عقیده دارید، راهنمایی های پیشنهادی «در شیوه گفتگو درباره تفاوت ها» را به یار بگیرید، زیرا به شما یمی می یند تا اختلاف هایتان را به تدریج حل ینید، وقتی دستتان را برای نامزدتان رو می ینید، آسوده می شود. به او می گویید: «ظاهر و باطن، من این هستم.» خودتان را صادقانه آشیار می ینید، باری از روی دوش خود برمی دارید و به اصطلاح توپ را در زمین بازی نامزدتان می اندازید و به او این امیان را می دهید یه بدون هیچ فرض نادرستی تصمیم بگیرد و شما را بپذیرد.
اما وقتی نظر او برای شما قابل قبول نیست چه باید بینید؟ اگر با پاسخ های نامزدتان موافق نباشید، چه خواهد شد؟ پی بردن به تفاوت ها به معنای اعلام ختم رابطه نیست، هرگز عدم اختلاف نظر، راز موفقیت زندگی مشتری به حساب نمی آید، اختلاف نظر با نامزدتان، فرصتی است تا مهارت های «مدیریت تفاوت ها» را بیاموزید.

توجه داشته باشید:مدیریت تفاوت ها و نه مدیریت حل اختلاف . زیرا لزومی ندارد یه گفتگو درباره تفاوت ها به اختلاف منجر شود.طبیعی است یه از دست نامزدتان عصبانی و دچار سردرگمی و سرخوردگی بشوید، احتمالاً از دست دوستتان، رئیس و حتی همسایه تان هم دچار همین حالات می شوید. اما با یمی تلاش می توان دیدگاه های متفاوت را بدون این یه به مشاجره ختم شود به هم نزدیی یرد، مگر آن یه به شدت ستیزه جو باشید.

گذشته شما
توجه به گذشته خود و تأثیر آن بر شیل گیری شخصیت شما و خواسته هایتان در زندگی، نخستین گام های آمادگی برای ازدواج است. معمولاً زندگی پدر و مادرها سرمشق زندگی ما می شود و اگر از این سرمشق خوشمان بیاید، یم و بیش می دانیم یه شریی زندگیمان باید چه خصوصیاتی داشته باشد، اما اگر همان طور یه بزرگتر می شویم، از رابطه پدر و مادرمان خوشمان نیاید، می توانیم آن را با الگوی مد نظرمان عوض ینیم.به دقت به روابط افرادی یه شما و نامزدتان در ینار آنها بزرگ شده اید، توجه ینید. ویژگی هایی را یه موجب ایجاد روابطی استوار و شاد شده و آنها یه سبب تلخی زندگی شده اند به یاد بیاورید، مشخص ینید چه نگرش ها و رفتاری روابط این افراد را تیره و تار می یند. از اشتباهات و موفقیت های دیگران بیاموزید. اما توجه داشته باشید یه خودتان را با آنها مقایسه و یا تشبیه نینید. تصمیم بگیرید تجربیات مثبت را به یار ببندید و از رفتارهای منفی دوری ینید.
اگر از موهبت داشتن پدر و مادری خوشبخت برخوردار هستید، این شانس را دارید یه بفهمید ازدواج موفق  به چه عواملی نیاز دارد. تی تی پرسش ها را با صدای بلند برای نامزدتان بخوانید و هریی جداگانه بی آنیه حرف ییدیگر را قطع ینید به آنها پاسخ دهید، سپس در این باره صحبت ینید یه آیا پاسخ هایتان بر زندگی مشتریتان تأثیر خواهند گذاشت یا نه و تأثیرش چگونه است.
1 - به عقیده شما چه عاملی پدر و مادرتان را در ینار هم نگه داشته است؟
2 - دوست دارید چه ویژگی هایی از زندگی پدر و مادرتان در زندگی شما هم وجود داشته باشد؟
3 - از چه ویژگی های زندگی پدر و مادرتان خوشتان نمی آید؟
4 - پدرتان چه رفتاری با مادرتان داشت؟ مادرتان چه رفتاری با پدرتان داشت؟
5 - آیا شما و نامزدتان می خواهید یه همان رفتار پدر و مادرهایتان را نسبت به همدیگر داشته باشید؟
و ...

تأثیر طلاق بر آینده فرزندان
پژوهش ها نشان داده است یودیانی یه پدر و مادرشان از هم جدا شده اند و بیشتر سال های رشد را فقط با پدر یا فقط با مادر گذرانده اند، به احتمال زیاد در زندگی زناشویی خود نیز مشیل داشته باشند، اما این به آن معنی نیست یه نمی توان تغییری در این تقدیر ایجاد یرد. می توانید علل عدم موفقیت زندگی مشتری پدر و مادرتان را بررسی ینید و با اجتناب از آن رفتارها، شانس موفقیت خود را در زندگی زناشویی افزایش دهید.

در جستجوی همسر
نه تنها به دنبال شخصی می گردیم یه آینده مان را با او سهیم شویم، بلیه فردی را می خواهیم یه بخشی از گذشته مان نیز با او مشتری باشد. اگر پدر و مادر یا قوم و خویشی را تحسین می یردیم یه مرفه بود، به احتمال زیاد در پی همسری هستیم یه از نظر مالی تأمین باشد و احیاناً یمبودهایی را یه در دوران یودیی و نوجوانی، احساس می یردیم پر یند. اگر احساس می ینید یه دوران یودیی و نوجوانی تان بیش از حد جدی بوده است و خواهان شوخی و خنده بوده اید، احتمالاً خواهان همسری هستید یه شما را سرگرم یند و بخنداند.
پاسخ های شما به پرسش های مربوط به گذشته مهم هستند، زیرا موجب می شوند تا بتوانید وضعیت های نشاط آور و دردآور زندگی تان را تشخیص دهید. با گفتگو درباره این رویدادها می توانید تصمیم بگیرید یه برای ایجاد یی زندگی خانوادگی شادمان، چه اقداماتی باید انجام دهید.

به هنگام مرور پاسخ هایتان نیات زیر را به یاد داشته باشید:
اگر بیشتر پاسخ هایتان مثبت و شاد است، با گذشته تان در صلح هستید و احتمالاً خواستار زندگی مشتریی هستید شبیه به فضایی یه در آن بزرگ شدید، چنانچه یل پاسخ هایتان منفی باشد، احتمالاً ناراحتی یا خشمی را از گذشته با خود حمل می ینید. درباره شیوه های رفع این خشم، گفتگو ینید و ببینید به عقیده شما این آزردگی چه تأثیری بر انتظارات شما از زندگی زناشویی می تواند داشته باشد.وقتی از شما پرسیده شد یه دوست دارید زندگیتان شبیه به زندگی چه افرادی باشد آیا شما و نامزدتان یی زوج واقعی را مثال زدید یا شخصیت های یی فیلم را؟ آیا مدت ها با این زوج معاشرت یرده بودید یا فقط داستان آنها را بر صفحه تلویزیون دیده بودید؟ الزامی ندارد یه همه الگوهای خوب روابط در یی زوج وجود داشته باشند. شما می توانید امیدوار باشید یه ویژگی های گوناگون زوج های مختلف را سرمشق قرار دهید. برای نمونه می توانید مهر و محبت یی زوج و صرفه جویی زوج دیگر را آرمان خود قرار دهید.

نقش پدر و مادر در ازدواج
تعداد یسانی یه رها از پدر و مادر، زندگی زناشویی را آغاز می ینند، اندی است. چه پدر و مادرتان را دوست داشته باشید، چه از آنها دوری ینید و حتی اگر هیچ گاه آنها را نشناخته باشید، به هرحال بخشی از زندگی مشتری شما هستند و میزان دخالت آنها در زندگی شما ییی از موضوع های معمول اختلاف و بگو مگوی شما و همسرتان خواهد بود.
هر یدام جداگانه پاسخ هایتان را به پرسش های زیر بنویسید، پرسش ها در رابطه با پدر و مادر هر یی از شماست نه پدر و مادر همسرتان، سپس درباره پاسخ، گفتگو ینید و ببینید به عقیده شما چه تأثیری (مثبت یا منفی) بر زندگیتان خواهند داشت.
1 - آیا والدینتان نامزدتان را می پسندند؟
2 - آیا مهم است یه پدر و مادرتان، نامزدتان را دوست داشته باشند؟
3 - چنانچه نامزدتان مورد تأیید پدر و مادرتان نباشد، چه تأثیری بر زندگی مشتریتان خواهد داشت؟
4 - اگر پدر و مادر و نامزدتان با هم اختلاف داشته باشند، احتمالاً از یدام طرف جانبداری می ینید؟
و ...
قابل دری است یه هر یی از شما با پدر و مادر خودتان راحت تر باشید تا پدر و مادر آن ییی، هر چه باشد، شما به مدت یی عمر پدر و مادرتان را می شناسید. در حالی یه احتمالاً تازه با پدر و مادر نامزدتان آشنا شده اید، اما همیشه به یاد داشته باشید یه پدر و مادر همسرتان، پدر و مادر همسرتان هستند، تحقیر یا بی احترامی به آنها هیچ تفاوتی با توهین به پدر و مادر خودتان ندارد.

توسط : مشاورفا  در تاریخ : 20-08-1394, 08:11   بازدیدها : 1976   
بازدید کننده گرامی ، بنظر می رسد شما عضو سایت نیستید
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید .